Меню
02 437 38 93
Поръчай по телефона
  • Безплатна доставка над 150 лева
  •  14 дневен срок право на връщане
  • Лизинг

Общи условия за Черен петък 2018

Регламент на промоционална акция „Черен Петък 2018г.“

Настоящият регламент определя правилата на организация и провеждане от Скайшоп България

ЕООД, вписана в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията към Министерство на

правосъдието, под номер 203000534 (по- долу „Организатор“), на промоционална акция

„Черен Петък 2018г.“

1. Място и период

Промоционалната акция ще се проведе от 23/11/2018г. до 26/11/2018г. в търговските

обекти на Скайшоп България ЕООД под брандовете Telestar Direct Marketing и TV

Boutique на адреси: София, бул.Христо Ботев 21; София, бул.Васил Левски 67; Пловдив,

ул.Христо Г.Данов 19, както и за online каналите на продажба на Организатора, както

следва www.tvboutique.bg и www.telestar.bg

2. Правила, стоки и услуги в промоция

a. Промоционалната акция се отнася за избрани продукти обозначени във всеки

магазин или на сайтовете за online продажби. Списъкът с продукти на промоция

се намира в приложение номер 1 към настоящия регламент. Продуктите на

промоция в обектите са обозначени със специални етикети, които показват

процента на намалението, с посочване на новата цена и зачеркване на старата

цена.

b. Промоционалната акция не се отнася за продукти, които вече са в промоция

c. При покупка клиентът заплаща новата цена, обявена на етикета

3. Комбиниране на промоционалната акция с други намаления

Промоционалната акция не може да се комбинира с други намаления, промоции,

изключение правят членовете на GoldStar Glub, за които това е изрично упоменато в

условията на членството.

4. Адрес за кореспонденция.

a. Цялата кореспонденция може да бъде изпращана на адрес: София, бул.Гоце

Делчев 100, бл.22, вх.А, ет.5, имейл адрес: info@tvboutique.bg или

info@telestar.bg

b. Информацията за промоционалната акция е достъпна в обектите и online

каналите, посочени в т.1

5. Заключителни разпоредби

a. В случай на възникнали неясноти във връзка с Регламентът, Клиентът има право

да се обърне към Организатора по всяко време за допълнително разяснение на

условията на промоцията.

b. Организаторът запазва правото си да променя условията на промоционалната

акция и/или да я преустанови чрез оповестяване на промените поне 3

календарни дни преди влизането им в сила.

c. Всички спорове, свързани с изпълнението на настоящата акция, ще се

разрешават по взаимно съгласие, а при липса на такова- пред съответния

компетентен орган.

Регламент на промоционална акция „Черен Петък 2018г.“


Дата: 23/11/2018г.