Меню
02 437 38 93
Поръчай по телефона
  • Безплатна доставка над 150 лева
  • Връщане на парите в 14-дневен срок
  • Вземи на изплащане

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА “Играй и спечели масажиращ матрак от ново поколение с Edna.bg”

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

Играта „Играй и спечели масажиращ матрак от ново поколение с Edna.bg“ („Играта“) е организирана от “Скайшоп България“ ЕООД („Организатора“), a „Нет Инфо” АД предоставя платформата за организиране на играта - притежаваната и поддържана от последното дружество интернет страница www.edna.bg.

 

ЧАСТ 2. ОБЩИ УСЛОВИЯ

2.1. С участието си в Играта участниците приемат Официалните правила и се

съгласяват да спазват условията и сроковете на Играта.

2.2. Организаторът си запазва правото по всяко време да променя или допълва

Официалните правила, като промените влизат в сила веднага след публикуването им в секцията на Играта в интернет страницата www.edna.bg.

 

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

3.1. Играта се организира и провежда в интернет и на територията на Република България.

3.2. Спечелените от Играта награди се доставят само на територията на Република България.

 

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. Право на участие имат всички физически лица, отговарящи на следните условия:

- навършили са 18 (осемнадесет) години към началната дата на Играта;

- приели са да спазват Официалните правила на Играта;

- направили са валидна регистрация в платформата на Играта на www.edna.bg.

4.2. За участие в Играта не се изисква закупуване на продукт или услуга, участието в играта е напълно безплатно за участниците.

4.3. В Играта нямат право да участват служители на Организаторa, както и членове на техните семейства.

 

ЧАСТ 5. НАЧАЛО И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ  НА ИГРАТА

5.1. Играта стартира на 6 ноември 2017 година.

5.2. Играта е с продължителност от 7 (седем) календарни дни, считано от 6 ноември 2017 г.  до 23:59 часа на 12 ноември 2017 г. 

 

ЧАСТ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

6.1. Наградите са:

  • Големият победител в играта е един и ще спечели 1 (един) брой Масажиращ матрак GreenFabric "Събуди се здрав!" с размер по избор на печелившия – 82/190/22, 90/200/22, 160/200/22 или 164/190/22;
  • В играта чрез жребий ще бъдат определени и 5 поощрителни награди: 5 участника ще спечелят по 1 брой ортопедична възглавница с ароматерапевтичен ефект

 Наградите се осигуряват от “Скайшоп България“ ЕООД, ЕИК 203000534, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Позитано“ № 15, като дружеството гарантира за качеството на наградите и тяхното съответствие с приложимите законови изисквания.

 

ЧАСТ 7. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

7.1. За да участва в Играта, всеки участник трябва да попълни онлайн форма на сайта www.edna.bg, в която да посочи име, фамилия, своята електронна поща и телефон за връзка и да отговори на зададения въпрос.

7.2. До участие в томболата се допускат единствено отговорилите вярно на зададения въпрос.

 

ЧАСТ 8. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ

8.1. Спечелилите участници се определят чрез изтегляне на жребий, проведен от двучленна комисия на представители на Организатора на 13.11.2017 (понеделник). Спечелилите участници се обявяват на същия ден в интернет страницата www.edna.bg чрез статия.

8.2. Спечелилите участници ще получат телефонно обаждане или известяване по електронната поща, за да бъдат уточнени подробности относно наградата до 7 работни дни от края на играта. В случай че спечелилите участници не отговорят в предоставения им за това срок от 7 работни дни, наградите се дават на следващи участници, изтеглени по реда на чл. 8.1.

8.3. Наградите се изпращат на печелившите от „Скайшоп България“ ЕООД

 

ЧАСТ 9. ОТГОВОРНОСТ

9.1. Организатор на играта е “Скайшоп България“ ЕООД, а „Нет Инфо” АД (“Съорганизатор”) предоставя платформа за организиране на играта в сайта www.edna.bg.

9.2. Съорганизаторът не е задължен да води кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди.

9.3. Съорганизаторът не отговаря за качеството на наградите.

9.4. Организаторът и Съорганизаторът не носят отговорност в случаи на невъзможност за регистрация и участие в Играта поради настъпване на обстоятелства извън техния контрол.

9.5. Организаторът и Съорганизаторът не носят отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на страницата на Играта.

9.6. Съорганизаторът не гарантира, че регистрацията за участие в Играта ще бъде непрекъсваема, навременна, сигурна и свободна от грешки.

9.7. Спечелилите участници в Играта носят лична отговорност за деклариране на спечелените от тях награди и съответното заплащане на данък, в случай че такъв е дължим съгласно българското законодателство.

 

ЧАСТ 10. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ

Наградите могат да бъдат получени само лично от спечелилите ги участници и не подлежат на преотстъпване.

 

ЧАСТ 11. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

11.1. Организаторът поема задължението, съгласно правилата на Закона за защита на личните данни, да събира, съхранява и обработва личните данни, предоставени от участниците в Играта, единствено по повод и във връзка с или доколкото се налага от Играта.

11.2. С осъществяването на регистрацията за участие в играта участникът изразява съгласие за участие и дава изричното си съгласие личните му данни да бъдат обработвани и администрирани от Организатора или трети лица - негови съконтрагенти, по повод на Играта. Всеки участник има право да се откаже от участие в Играта преди предоставянето на личните си данни.

11.3. С участието си в Играта участниците се съгласяват, че в случай на спечелване на награда техните имена, снимки, или други материали, съдържащи техните имена или образи, могат да бъдат излъчвани по телевизията, публикувани на интернет страницата www.edna.bg и в други ТВ канали, ТВ предавания или сайтове, собствени на Организатора или на негови свързани лица (търговски дружества), за което Организаторът не дължи заплащане на съответните физически лица.

11.4. С приемане на настоящите Общи условия потребителят изразява изрично съгласие по смисъла на чл. 6, ал. 1 и ал. 4 от Закона за електронната търговия да получава търговски съобщения. Организаторът осигурява възможност на потребителя да изрази несъгласие с бъдещо получаване на подобни съобщения, когато това не е направено в момента на сключване на сделката.

 

ЧАСТ 12. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в интернет страницата www.edna.bg, в случай че установи злоупотреби, нарушаване на Официалните правила или ако настъпят други, налагащи прекратяване обстоятелства. В тези случаи Организаторът не дължи компенсация на участниците.

 

ЧАСТ 13. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Спорове между Организатора и участници се решават чрез преговори и по начин, удовлетворяващ и двете страни. В случай на невъзможност потенциалните спорове да бъдат разрешени по взаимно съгласие, компетентен да разгледа всеки спор е българският съд в град София при спазване на правилата на българското законодателство.