Условия за покупка

към договор за дистанционна  продажба на стоки през 

www.tvboutique.bg

I. ВЪВЕДЕНИЕ

 

Настоящите Общи условия за продажба се отнасят за договорите при дистанционна продажба на стоки и/или услуги между „СКАЙШОП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД(Търговецът) и Потребителите на електронния магазин www.tvboutique.bg (Електронен магазин или Сайта).

Настоящите Общи условия за продажба са приложими и към Потребителите, които сключват договори за дистанционна продажба на стоки и/или услуги със „СКАЙШОП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД посредством телефонно обаждане или други средства за дистанционна комуникация.

II. ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА

 

Информация съгласно Закон за електронната търговия

 и Закон за защита на потребителите

Наименование на Търговеца „СКАЙШОП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
Седалище България, гр. София
ЕИК 203000534
Адрес на управление гр. София, 1000, ул. “Позитано” №15
Адрес за кореспонденция София, бул.Гоце Делчев 100, бл.22, вх.А, ет.8
Адрес на физически търговски обект гр. София, бул. “Христо Ботев” №21
Управител Александър Славов
Имейл адрес info@tvboutique.bg
Телефон за връзка +359 2 437 22 77

Данни за надзорния орган

Наименование Комисия за защита на потребителите
Адрес гр. София, 1000, пл. “Славейков” № 4А, ет. 3, 4 и 6
Телефон 029802524
Факс 029884218
Гореща линия 070011122
Уебсайт www.kzp.bg

III. ПОНЯТИЯ

1. "Договор за продажба" е договор, по силата на който търговецът прехвърля или се задължава да прехвърли собствеността на стоки на потребителя, а потребителят заплаща или се задължава да заплати цената за тях, включително договорите, имащи за предмет едновременно стоки и услуги.

2. "Договор за услуга" е договор, различен от договор за продажба, по силата на който търговецът предоставя или се задължава да предостави услуга на потребителя, а потребителят заплаща или се задължава да заплати цената за нея.

3. "Допълнителен договор" е договор, по силата на който потребителят придобива стоки или услуги във връзка с договор от разстояние или с договор извън търговския обект, като тези стоки и услуги се предоставят от търговеца или от трето лице въз основа на договореност между третото лице и търговеца.

4. "Потребител" е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска  дейност, стопанска дейност занаят или професия.

5. “Ползвател” е всяко лице, което не влиза в обхвата на понятието “Потребител” и влиза в договорни отношения с Търговеца чрез достъпването и ползването на интернет сайта www.tvboutique.bg .

6. "Продажна цена" е крайната цена за бройка или за определено количество стока или за услуга, включваща данък върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси.

7. "Платежно средство" е персонализирано устройство и/или комплект от процедури, договорени между ползвателя на платежни услуги и доставчика на платежни услуги и използвани от ползвателя на платежни услуги с оглед извършването на нареждане за плащане.

8. “Потребителска стока” е всяка движима материална вещ, с изключение на вещите втора употреба - обект на публична продан, когато Потребителят е имал възможност да участва в продажбата.

9. “Поправка или ремонт на потребителска стока” е привеждането и в съответствие с договора за продажбата и, когато има несъответствие между тях.

10. “Продавач” е всяко физическо или юридическо лице, което в рамките на своята професионална или търговска дейност и въз основа на договор за продажба продава потребителски стоки.

11. "Средство за комуникация от разстояние" е всяко средство, което без едновременното физическо присъствие на търговеца и потребителя може да бъде използвано за сключване на договор между страните, като адресирани и неадресирани печатни материали, стандартно писмо, реклама в пресата с купон за поръчка, каталог, телефон (със или без участието на човек), радио, телевизия, видеотелефон, видеотекст, sms съобщение, компютър, електронна поща, интернет, факс, поръчка по пощата.

12. "Стока" е движима материална вещ, с изключение на вещите, продавани при принудително изпълнение или чрез други мерки от оправомощени от закона органи, както и вещи, изоставени или отнети в полза на държавата, обявени за продажба от държавни органи.

13. "Стоки, изработени по поръчка на потребителя" са стоки, които не са изработени предварително, а са изработени въз основа на индивидуален избор или решение на потребителя.

14. ”Търговец" е всяко физическо или юридическо лице, което продава или предлага за продажба стоки, предоставя услуги или сключва договор с потребител като част от своята търговска или професионална дейност в публичния или в частния сектор, както и всяко лице, което действа от негово име и за негова сметка.

15. "Услуга" е всяка материална или интелектуална дейност, която се извършва по независим начин, предназначена е за друго лице и не е с основен предмет прехвърляне владение на вещ.

 

IV. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ 

Чл. 1. (1) Потребителят сключва договори за покупко-продажба на стоките, предлагани от Търговеца на неговия уебсайт www.tvboutique.bg  или чрез друго средство за комуникация от разстояние.  В процеса по използване на Сайта и предоставените чрез него функционалности се прилагат съответните Общи правила за ползване на www.tvboutique.bg  .  

(2) По силата на сключения договор Търговецът прехвърля или се задължава да прехвърли собствеността на стоки (предварително определени от Потребителя) на Потребителя, а последният заплаща или се задължава да заплати цената за тях.

(3) Потребителя от своя страна се задължава да заплати в полза на Търговеца доставените стоки, съгласно условията и цените, определени на www.tvboutique.bg и съгласно настоящите общи условия.

(4) Цените на стоките са обявени от Търговеца на неговия Сайт. В случай на използване на средство за комуникация от разстояние, различно от Интернет, цените на стоките се упоменават изрично на Потребителя.

(5) Търговецът доставя заявените от Потребителя стоки в сроковете и при условията, определени от Търговеца наwww.tvboutique.bg и съгласно настоящите условия.

(6) Цента на доставката на стоките се определя отделно и изрично от цената на стоките, като Потребителят се уведомява за това за всеки конкретен случай.

Чл. 2. (1) Търговецът и Потребителят се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка и по повод сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път чрез електронни изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) За целите на горното, приема се, че електронните изявления и тези посредством други средства за комуникация от разстояние, извършени от съответния Потребител, чиито данни са предоставени при извършване на всяка конкретна поръчка.

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 3. (1) Потребителят използва Сайта на Търговеца или други средства за комуникация от разстояния, за да сключи договори за покупко-продажба на предлаганите от Търговеца стоки, представени на Сайта.

(2) Договорът се сключва на български език.

(3) Страна по договора с Търговеца е Потребителят, съгласно данните, предоставени при генерирането на поръчка на стоки и/или съдържащи се в неговия личен профил.

(5) Търговецът включва в Сайта технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

(6) Договорът за продажба на стоки се счита за сключен от момента на извършване на поръчка на стоки и/или услуги през Сайта, съгласно неговите функционални характеристики.

(7) При сключване на договор от разстояние по телефона, договорът влиза в сила и потребителят се обвързва от предложението от деня, в който Търговецът е получил съгласието на потребителя в писмена форма, съгласно изискването на чл. 54а от Закона за защита на потребителите. В този смисъл, изискването за потвърждение в писмена форма ще бъде спазено, ако същото е направено с имейл по електронен път.

(8) За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, Търговецът изрично уведомява Клиента по подходящ начин чрез електронни средства.

(9) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

(10) Търговецът доставя стоките на посочения от Клиента адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Клиента данни са неверни или заблуждаващи.

VI. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 4.(1) Правилата на настоящия раздел се прилагат спрямо лица, за които може да се направи обоснован извод, че са Потребители по смисъла на настоящите общи условия и Закона за защита на потребителите.

(2) В случай, че лице, което сключва договор с Търговеца, не отговаря на понятието за Потребител, то този Ползвател ще се възприема като трето лице и за него важат обичайните условия за съответния вид търговска сделки по смисъла на Търговския закон на Република  България. В този случай третото лице няма да се ползва със защитата, предоставена по силата на Закона за защита на потребителите.

Чл. 5. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Търговеца, са определени в профила на всяка стока, представена на Сайта.

(2) Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Търговеца в профила на всяка стока, представена на Сайта.

(3) При извършване на продажба по телефона Потребителят заплаща стойността на разговора без допълнителни такси. При необходимост от начисляване на такива, то потребителят се информира за тях и дава изричното си съгласие за това.

(4) Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя от Търговеца и се предоставя като информация на Потребителя в един от следните моменти преди сключване на договора:

а) В профила на всяка една от стоките на Сайта, или

б) При избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;

(5) Информацията, предоставяна на Потребителя по този член е актуална към момента на визуализацията й на Сайта преди сключването на договора за покупко-продажба.

(6) Търговецът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки.

(7) Търговецът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.

VI. ДОСТАВЯНЕ НА СТОКАТА

 

Чл. 6. (1) Търговецът доставя и предава стоката на Клиента в определения при сключването на договора срок, но не по-късно от 30 дни от сключването на договора.

(2) Рискът от загуба или повреда стоките преминава върху Потребителя в момента, в който Потребителят или посочено от него лице, различно от превозвача, приеме стоките.

(3) Клиентът дава изричното си съгласие за започване на изпълнението на договора преди изтичане на срока за упражняване на правото на отказ от договора.

Чл. 7. Потребителят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Търговеца и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Търговеца. За целите на тези общи условия “незабавно” означава в деня на получаването на стоките.

Чл. 8. (1) Потребителят се съгласява, че Търговецът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

(2) Потребителят избира самостоятелно начина на заплащане на цената, в зависимост от поддържаните от Търговеца възможности  за това.

VII. ПРАВО НА ОТКАЗ

Чл. 9. (1) Потребителят има право да се откаже от сключения договор, без да посочва причина, без да дължи неустойка или обезщетение, и без да заплаща каквито и да било разходи, с изключение на разходите по обратно изпращане или предаване на стоките, в 14-дневен срок от датата на:

а) сключване на договора - при договор за услуги;

б) приемане на стоките от Потребителя или трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя - при договор за продажба на стоки, или

в) съгласно останалите предвидени хипотези в чл. 50 на Закона за защита на потребителите.

(2) Когато Потребителят иска да се откаже от договора той трябва да информира Търговеца за решението си преди изтичане на срока по предходната алинея.

(3) Упражняването на правото на отказ от договора ще се счита за извършено, ако Потребителят е изпратил съобщение на Търговеца за упражняването на правото си на отказ преди изтичане на срока по алинея 1.

Чл. 10. (1) Упражняването на правото на отказ прекратява задълженията на страните да изпълнят конкретния договор за покупко-продажба.

(2) За упражняване на правото на отказ търговецът предоставя на Потребителя възможност за избор:

а)  да попълни и изпрати по имейл стандартен формуляр за отказ, съгласно Приложение №6 от Закона за защита на потребителите, или

б) да извърши друго недвусмислено изявление до Търговеца.

(3) В тези случаи Търговецът незабавно след получаване на съответното изявление изпраща на Потребителя потвърждение за получаване на отказа му върху траен носител и/или на имейл.

(4) Упражняването на правото на отказ прекратява задълженията на страните да изпълнят договора.

Чл. 11. (1) Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора, Търговецът възстановява всички суми, получени от Потребителя, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Потребителя да се откаже от договора.

(2) Търговецът е длъжен да възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от Потребителя при първоначалната трансакция, освен ако Потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие, че това не е свързано с разходи за Потребителя.

(3) Търговецът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато Потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Търговеца.

(4) Търговецът може да задържи плащането на сумите на Потребителя по предходните алинеи, докато не получи стоките или докато Потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

чл. 12. (1) Когато Потребителят упражни правото си на отказ от договора, Потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на Търговеца или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Потребителят е съобщил на Търговеца за решението си да се откаже от договора. Крайният срок се счита за спазен, ако Потребителят изпрати или предаде стоките обратно на Търговеца преди изтичането на 14-дневния срок.

(2) Разходите за връщане на стоките се заплащат от потребителя.

(3) Потребителят носи отговорност за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране.

(4) Потребителят се задължава да полага грижата на добрия стопанин докато съхранява получените от Търговеца стоки, като се грижи за тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

чл. 13 (1) При упражняване на правото на отказ договорът за продажба на стоки и всички допълнителни договори се прекратяват автоматично без Потребителят да дължи каквито и да е допълнителни разходи, обезщетения или неустойки. Тази разпоредба не се прилага по отношение на договорите за потребителски кредити по чл. 28 от Закона за потребителския кредит.

IX. СЪОТВЕТСТВИЕ НА СТОКАТА С ДОГОВОРА

Чл. 14. Настоящата част от общите условия е приложима единствено към Потребители на Сайта.

Чл. 15. Търговецът отговаря за всяка липса на съответствие на Потребителската стока с договора за продажба, която съществува при доставянето на стоката и се прояви до две години след доставянето и, дори да не е знаел за несъответствието.

Чл. 16. За да съответства на договора за продажба, потребителската стока трябва да:

а) притежава характеристиките, определени от страните по договора, и да е годна за обичайната употреба, за която служат потребителските стоки от същия вид;

б) отговаря на описанието, дадено от Търговеца под формата на мостра или образец;

в) е годна за специалната употреба, желана от Потребителя, при условие че той е уведомил Търговеца за своето изискване при сключването на договора и то е прието от Търговеца;

г) притежава обичайните качества и характеристики на стоките от същия вид, които Потребителят може разумно да очаква, като се имат предвид естеството на потребителската стока и публичните изявления за конкретните й характеристики, направени от Търговеца, производителя или негов представител, които се съдържат в рекламата или в етикета на потребителската стока.

 

Чл. 17. Всяко несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, което се прояви до 6 месеца след доставянето на стоката се смята, че е съществувало при доставянето ѝ, освен ако се докаже, че липсата на съответствие се дължи на естеството на стоката или на характера на несъответствието.

Чл. 18. Потребителят не може да оспори съответствието на потребителската стока с договора за продажбата й, когато:

а) при сключването на договора е знаел или не е могъл да не знае за несъответствието;

б) несъответствието се дължи на материали, предоставени от потребителя;

Чл. 19. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба Потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от Търговеца да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай Потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната и с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин на обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на Потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на Търговеца, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

а) стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;

б) значимостта на несъответствието;

в) възможността да се предложи на Потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 20. Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба. Това следва да се извърши в срок от един месец, считано от предявяването на рекламацията от Потребителя.

Чл. 21. Привеждането на стоката в съответствие с договора е безплатно за Потребителя.

Чл. 22. (1) При несъответствие на Потребителската стока с договора за продажба и когато Потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113 от Закона за защита на потребителите, той има право на избор между една от следните възможности:

а) разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;

б) намаляване на цената;

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато Търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от Потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на месечния срок, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

(4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

(5) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

X. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

чл. 23. Потребителят може подробно да се информира с всички аспекти на обработване на лични данни, осъществявано от “СКАЙШОП БЪЛГАРИЯ” ЕООД в хода на търговската му дейност, като се запознае с приетото от Търговеца Уведомление за поверителност и защита на личните данни.

XI. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ 

Чл. 24. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Търговеца едностранно и по всяко време, за което последният ще уведоми по подходящ начин всеки Потребител, който е направил покупка.

(2) Уведомяването се осъществява чрез публикуването на новите общи условия на интернет сайта на Търговеца в срок до седем дни от настъпването на това обстоятелство.

(3) Клиентът се съгласява, че всички изявления на Търговеца, във връзка с изменението на настоящите Общи условия могат да бъдат изпращани на посочен от потребителя имейл, по телефон или друг изрично посочен от Потребителя начин за комуникация. Клиентът се съгласява, че не е необходимо електронните писма, изпратени по реда на този член, да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо тях.

(4) Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят може да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка, или да продължи да го изпълнява при действащите преди изменението общи условия. 

(5) Потребителят упражнява правото си по предходната алинея като изпраща до Търговеца писмено уведомление в едномесечен срок от получаването на съобщението за измененията на Общите условия.

(6) Измененията в общите условия обвързват потребителя по договора, когато потребителят е надлежно уведомен за тях и не е упражнил правото си на отказ от договора.

Чл. 25. Търговецът публикува тези общи условия на Сайта.

XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

Чл. 26. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 27. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилага действащото законодателство на територията на Република България.

Чл.28.(1) Всеки спор, разногласие или иск, произтичащ от или свързан с изпълнението на този договор, следва да се решава от страните чрез договаряне и с добрата воля на всяка една от тях.

(2) При невъзможност за решаване на спорове, възникнали във връзка и по повод този договор, неговото изпълнение, съответно неизпълнение, страните се договарят да решават същите пред компетентния за това български съд, определен съобразно правилата на родовата подсъдност, съгласно действащото право на Република България.

(3) В случай на частноправен спор с международен елемент съдът, който е компетентен да разгледа спора, следва да бъде определен по правилата на международното частно право.

(4) Приложимото по настоящото споразумение право е това на Република България. В случай на частноправен спор с международен елемент, приложимото право следва да бъде определено по правилата на международното частно право.

Хронология:

 

Дата на влизане в сила

Версия

Приел

24.05.2018

1.0

Скайшоп България ЕООД