Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

НА

www.tvboutique.bg

 

I. ВЪВЕДЕНИЕ

         

Настоящите общи условия за ползване съставляват споразумение, което урежда отношенията между „СКАЙШОП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД (Дружеството) в качеството му на администратор на уебсайта www.tvboutique.bg (Сайта) и неговите крайни потребители.

„СКАЙШОП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД е търговско дружество със седалище в гр. София, България и адрес на управление на дейността: гр. София, 1715, бул. “Околовръстен път” № 251, Ринг Тауър, ет. 6. Дружеството е вписано в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 203000534 и се представлява от управителя Александър Славов.

Настоящото споразумение се прилага към информационните услуги и системи, достъпни през Сайта, негови мобилни версии, както и всяко друго приложение и услуга, които са или могат да бъдат свързани със сайта.

С факта на зареждане на Сайта от крайно устройство Потребителят изразява съгласието си да се запознае с настоящите Общи условия за ползване на сайта и приложенията към тях, като се съобразява с последните и ги спазва.

 

II. ПОНЯТИЯ

При прилагане и тълкуване на настоящите Общи условия за ползване, използваните термини ще имат следното значение:

 1. Администратор на лични данни“ означава лице, което само или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни.
 2. IP Адрес” (“IP address”) е уникален идентификационен номер, асоцииращ устройство, Интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.
 3. Бисквитки (cookies)” са малки текстови файлове, които се създават, достъпват, прочитат, модифицират или изтриват на твърдия диск на Крайния потребител по някои от следните начини:
 • от Интернет сървър чрез Интернет страницата, в контекста на HTTP/HTTPS GET/POST заявки
 • от добавен на Интернет страницата програмен код (напр. JavaScript)

и представляващи част от възможностите на Администратора да събира, запазва трайно и достъпва информация за потребителите.

    4. „Електронна препратка” е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи, в резултат на конкретно интерфейсно действие на Потребителя, напр. клик.

 1. Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне“ или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
 2. Интернет страница” е част от уебсайт, която може да е съставна или обособена.
 3. Информационна система” или “Система” е устройство или система от свързани устройства, което или някое от които е предназначено да съхранява, изпраща или получава електронни документи.
 4. Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или с физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“).
 5. Трето лице - обработващ лични данни“ е физическо или юридическо лице, което обработва лични данни от името на администратора.
 6. Обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.
 7. Потребител” или “Краен потребител” е всяко физическо лице, което ползва предоставяните през Сайта информационни услуги и ресурси и което действа извън рамките на своята търговска дейност, занаят или професия.
 8. Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.
 9. Субект на данни” е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.
 10. Съгласие на субекта на данните“ означава всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени.
 11. WEB server” или „Сървър“ е хардуерен или софтуерен компонент, осъществяващ функции по запазване, доставка и сервиране на web страници на клиенти. Комуникацията между Сървъра и клиентите обичайно е по HTTP протокол, а пренасяната полезна информация е под формата на HTML документи. Сървърът може да изпълнява и функции по приемане на информация от клиентите, реализирайки по този начин двупосочна комуникация с тях. Клиенти по смисъла на настоящата точка са отдалечени устройства, на които обичайно има инсталиран подходящ софтуер (напр. web browser) за приемане на HTTP заявки, рендиране и визуализация на получените HTML документи, обичайно заедно с Cascading Style Sheets (CSS) и изпълнение на съвместим приложен софтуер, напр. JavaScript.
 12. Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.
 13. Уебсайт” e обособеното място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, текст, програми (софтуер), звуци, снимки, изображения, електронни препратки или други материали и ресурси.
 14. Уебсайтът www.tvboutique.bg " или “Сайтът” е уебсайт, собственост на Дружеството, посредством който на Крайните потребителите се предоставят различни информационни услуги и ресурси, предмет на настоящите Общи условия за ползване.
 15. Услуги” са услугите, предоставяни посредством Сайта .

 

III. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО                  

Дружеството предоставя на Потребителя чрез Сайта ползването на Услугите при добросъвестно, стриктно и осмислено спазване на правилата и изискванията на настоящите общи условия.

Предоставянето на Услугите не обхваща осигуряване на компютърно и/или друго клиентско оборудване (крайни устройства за достъп до Интернет) и свързаност за пренос на информационни пакети между потребителя и интернет страницата, необходими за осъществяване на достъп до сайта.

Тъй като предоставяните Услуги са разнообразни и постоянно допълвани, модифицирани и развивани, с оглед тяхното подобряване и ефективност, то те и режимът на тяхното предоставяне могат да бъдат променяни по всяко време от Дружеството.

 

IV. ФУНКЦИОНАЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА САЙТА

 1. Териториален и персонален обхват на дейността

Сайтът и Услугите, предлагани чрез него не са ограничени в конкретни териториални граници.

Сайтът и Услугите, предлагани чрез него, са насочени приоритетно към Потребители от Европейския съюз. Те могат да бъдат достъпвани и ползвани и от Потребители от трети страни без наличие на какъвто и да било дискриминационен признак.

       

 1. Цел на Сайта

Целта на Сайта се изразява в три главни направления:

 1. Информиране на Потребителите за дейността на дружеството и предлаганите от него стоки и услуги, както и за условията за тяхната продажба.
 2. Предоставяне на достъп до платформа, през която Потребителите могат да правят онлайн поръчки на стоки и да сключват договори за покупко-продажба на предлагани от Дружеството стоки и услуги, включително и за извършване на онлайн плащания.
 3. Информиране на Потребителите на сайта за детайлите за контакт с Дружеството, в случай че се нуждаят от допълнителна информация, имат запитвания, коментари или препоръки, както и да получат информация за своите права и начина на упражняването им.

 

 1. Сключване на споразумението 

Споразумението между Потребителя и Дружеството поражда действие от момента на постигане на съгласие, обективирано по начина, посочен по-горе.

Споразумението се сключва на български език.  

С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява комуникацията с него да бъде осъществявана и чрез електронна поща.

Потребителят се съгласява да бъде адресат и да получава електронни изявления от Сайта и неговия администратор.

Страните се съгласяват, че изпращаните помежду им съобщения чрез електрона поща съставляват електронни изявления и че придружаващата ги информация съставлява идентифициране на Сайта, респективно Потребителя, като автор и титуляр на тези електронни изявления, и е електронен подпис, на който страните признават стойността на саморъчен подпис в техните отношения.

Настоящото споразумение има действие до преустановяване от Потребителя на ползването на Услугите, достъпни през Сайта.

Сайтът, неговите услуги и съдържание не са насочени към непълнолетни лица.

       

 1. Права и задължения на потребителя

Потребителят има право на достъп в реално време (online) до Услугите, предоставяни чрез Сайта при спазване на изискванията за достъп, определени от Дружеството.

Потребителят има право на достъп до Потребителското съдържание, както и до всяко друго съдържание, публикувано в Сайта, единствено за лично ползване.

Правото на достъп, предоставено на Потребителя, не включва правото да копира или възпроизвежда информация, или да използва защитени обекти на интелектуална или индустриална собственост, освен на незначително количество информация, предназначено само за лично ползване, при условие че такова ползване не уврежда законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална или индустриална собственост, и копирането или възпроизвеждането е извършено с нетърговска цел.

Потребителят се задължава при използване на предоставяните Услуги:

 1. да не извършва злоумишлени действия по смисъла на тези Условия за ползване;
 2. да не извлича с технически средства или по технически начин никакви информационни ресурси или части от тях, включени в базите данни, достъпни чрез Сайта и по този начин да създава своя собствена база данни в електронна или каквато и да било друга форма.
 3. да не се представя за друго лице или за представител на лице, което не е упълномощен да представлява или по друг начин да заблуждава Сайта или трети лица за самоличността си или принадлежността си към определена група хора;
 4. да уведомява незабавно Дружеството за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните Услуги;
 5. да не извършва дейност, която включва ползването на вируси, ботове, червеи или друг вид компютърен код, файлове или програми, които прекъсват, унищожават или ограничават функционалността на компютърен софтуер или хардуер или телекомуникационно устройство, или по друг начин позволяват неразрешено ползване на или достъп до компютърно устройство или компютърна мрежа.

             

 1. Регистриране на потребител и електронни продажби

Дружеството предоставя възможност за посетителите на сайта да създадат свой профил чрез попълване на форма за регистрация. При първоначалната регистрация на потребителски профил в сайта се изисква минимална лична информация. Ако искате да разберете повече относно вида данни на начина на тяхното обработване, запознайте се с нашата Политика за поверителност и защита на лични данни

След успешно завършване на процеса по регистрация потребителите могат да изберат предлагани от дружеството срок и/или услуги и да направят валидни поръчки за покупката им.

Потребителите имат функционална възможност да правят онлайн поръчки на стоки и/или услуги и без да са създали свой потребителски профил. Това се осъществява през услугата “Поръчай без регистрация”. В този случай потребителите следва да предоставят минимална лична информация, необходима за конкретната покупко-продажба.

След генериране на валидна поръчка потребителите получават потвърждение за нея на предварително посочения имейл адрес.

 

 1. Начин на плащане

Потребителите могат да избират начина, по който да заплатят направените поръчки. Сайтът дава възможност за плащане чрез наложен платеж, банков превод или с банкова карта.

Разплащанията чрез наложен платеж се правят при доставката на стоката, на указания от потребителя адрес, директно на представителя на съответния куриер. В случаите, при които потребителят е избрал да получи покупката си от офис на куриер, разплащането се извършва в избрания офис.

Разплащанията с банков превод се осъществяват чрез задължаване на банковата сметка на платеца (от името на Потребителя) и заверяване на банковата сметка на Дружеството. При излъчване на превода е необходимо да бъде посочен номерът на направената поръчка. В случай на валутни преводи е възможно заверяването на сметката на Дружеството да отнеме от два до пет работни дни. За дата на плащането се приема денят на заверяване на банковата сметка на Дружеството с наредената сума. Всички такси за преводи и превалутиране са за сметка на платеца.

Разплащанията с банкова карта се извършват чрез онлайн механизъм за разплащания, предоставян чрез услугите на трети лица - доставчици на платежни услуги (ePay.bg - включваща опции за онлайн разплащания с кредитна и дебитна карта), при гарантиране на високо ниво на сигурност на виртуалните парични трансакции.

 

 1. Покупка на стоки на изплащане

Потребителят имат възможност да закупи избрани стоки в своята виртуална кошница и на изплащане чрез кандидатстване за потребителски кредит, предоставен от “Уникредит Кънсюмър Файненсинг” ЕАД или “Банка ДСК” АД.

Потребителски кредит от “Уникредит Кънсюмър Файненсинг” ЕАД

Когато в процеса на извършване на поръчка през уеб сайта Потребителят избере опцията “Покупка на изплащане”, се извършва автоматично пренасочване към електронната платформа в уеб сайта на “Уникредит Кънсюмър Файненсинг” ЕАД за предоставяне на потребителски кредити от разстояние. Проверката за кредитоспособността на Потребителя се извършва изцяло в електронната среда на доставчика на услугата, като при одобрение или отказ потребителят получава писмено известие по електронна поща. Правата и задълженията на страните във връзка с предоставяната услуга се регламентират съгласно приложимите общи условия на “Уникредит Кънсюмър Файненсинг” ЕАД. Договорът се сключва в писмена форма, на траен носител, под формата на електронен документ. Потребителят получава договора на електронен носител. При поискване от Потребителя „СКАЙШОП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД изпраща сключения договор на хартиен носител заедно с поръчаните стоки.

Потребителски кредит от “Банка ДСК” АД

При отправено такова искане служители на „СКАЙШОП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД се свързват с Потребителя, пожелал кредитиране, с цел иницииране на процедура по кандидатстване за кредит и одобрение. В тези случаи „СКАЙШОП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД (чрез своите служители) действа в качеството си на трето лице Кредитен посредник - обработващ лични данни, от името и за сметка на “Банка ДСК” АД. Правата и задълженията на страните във връзка с предоставяната услуга се регламентират съгласно приложимите общи условия на “Банка ДСК” АД. При доставката на закупените стоки Потребителят получава два екземпляра от договор за отпускане на потребителски кредит, които подписва в присъствието на представител на избран куриер. Единият екземпляр от договора остава за Потребителя, а другият се връща обратно на “Банка ДСК” АД. Всички разходи за куриерски услуги са за сметка на Потребителя, освен в случаите, в които обратното не е изрично упоменато в условията за продажба.

Одобрение и потвърждение на поръчката

След одобрение за отпускане на потребителски кредит и уточняване на конкретните финансови параметри Потребителят получава потвърждение на своята поръчка. От този момент за Потребителя влизат в сила Общите условия за продажба на „СКАЙШОП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД. След успешното приключване на горните действия се извършва доставка на направената от Потребителя поръчка.

 

 1. Ограничаване на отговорността на Дружеството

Дружеството предоставя Услугите чрез Сайта за ползване от Потребителя “както са” и “както са достъпни”.

Дружеството не гарантира или обещава конкретни резултати от ползването или от продължителна възможност за ползване на Услугите.

Дружеството не предоставя гаранции за това, че:

 1. ползването на Услугите от потребителя ще бъде непрекъснато, навременно, подсигурено и сигурно или безгрешно;
 2. евентуални дефекти в Услугите ще бъдат поправени;
 3. предоставяните Услуги или услугите, върху които последните са изградени, ще бъдат свободни от вируси или други вредни компоненти;

При никакви обстоятелства Дружеството няма да бъде отговорно за каквато и да било загуба или повреда произлизащи от:

 1. ползването на Услугите;
 2. проблеми или техническо нефункциониране във връзка с ползването на Услугите;
 3. материали, свалени чрез или във връзка с Услугите;
 4. потребителско съдържание;
 5. поведение на Потребители във връзка с Услугите, независимо дали в реално време (on line) или не (off line).

Дружеството не носи отговорност, ако потребителят не може да осъществи достъп до сайта, поради проблеми извън контрола на Сайта - софтуерен, хардуерен, проблем с връзката с Интернет или форс мажор.

Потребителят приема да носи отговорността за всички разходи по поддръжката, изправността или връзката на своята компютърна система или друго имущество, необходими за ползването на Услугите от Потребителя.

Дружеството си запазва правото за системна намеса в цялата функционалност на Сайта, включително, но не изчерпателно, за преустановяване на достъпа до него, при наличието на основателна причина за това.

             

 1. Неустойки

До пълния обем, допустим от приложимото право, Дружеството няма да бъде отговорно за вреди, претърпени от Потребител, които са: 1. непреки; 2. последващи; 3. инцидентни; 4. наказателни, включително за вреди за пропуснати ползи, произлизащи от ползването или от невъзможност за ползването на Услугите.

Независимо от горното отговорността на Дружеството към Потребителя за каквото и да било действие или бездействие, свързано с и по повод ползването на Услугите, винаги ще бъде ограничено до неустойка в размер на 100 лева.

 

V. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Дружеството има право и може едностранно, по всяко време и без предварително предупреждение да модифицира настоящите Общи условия.

Променените Общи условия за ползване на Сайта ще бъдат публикувани на Сайта по начин, гарантиращ възможността за неговото възпроизвеждане, както и записването (съхраняването) му от Потребителя на траен носител.

           

Всички изменения на настоящите Общи условия ще се прилагат занапред.

С всяко използване на Услугите и ресурсите на Сайта, включително и зареждането на Сайта в интернет, както и чрез натискане на електронна препратка в която и да е интернет страница от Сайта, Потребителят декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва.

Продължаването на ползването на Сайта след извършени промени на Общите условия за ползване потвърждава приемането на измененията, които валидно обвързват Потребителя.

Ако Потребител не е съгласен с общите условия за ползване на сайта, то той следва да не използва Сайта или която и да е от Услугите.

 

VI. СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Настоящото споразумение влиза в сила незабавно от момента на неговото приемане от Потребителя и има действие до преустановяване ползването на услугите.

        

VII. СПОРОВЕ, КОМПЕТЕНТЕН СЪД И ПРИЛОЖИМО ПРАВО       

Като основен принцип по изпълнението на това споразумение, страните възприемат взаимното разбиране и търпимите отстъпки. В този смисъл, страните се споразумяват да решават спорните въпроси, възникнали помежду им, в дух на добра воля и по пътя на преговорите.

Всеки спор, разногласие или иск, произтичащ от или свързан с изпълнението, съответно – неизпълнението на това споразумение, следва да се решава от страните чрез договаряне и с добрата воля на всяка една от тях.

При невъзможност за решаване на спорове, възникнали във връзка и по повод този договор, неговото изпълнение, съответно неизпълнение, страните се договарят да решават същите пред компетентния за това български съд, определен съобразно правилата на родовата подсъдност, съгласно действащото право на Република България.

В случай на частноправен спор с международен елемент съдът, който е компетентен да разгледа спора, следва да бъде определен по правилата на международното частно право.

Приложимото по настоящото споразумение право е това на Република България. В случай на частноправен спор с международен елемент, приложимото право следва да бъде определено по правилата на международното частно право.

                          

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Наименование

„СКАЙШОП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

Седалище

България, гр. София

Адрес на управление

гр. София, 1715, бул. “Околовръстен път” №251, Ринг Тауър, ет.6

Адрес за кореспонденция

гр. София, 1715, бул. “Околовръстен път” №251, Ринг Тауър, ет.6

ЕИК

203000534

Управител

Александър Славов

Имейл адрес

info@tvboutique.bg

Телефон за връзка

+359 2 437 38 93

 

 

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ са приети и утвърдени от управителя на „СКАЙШОП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД - Александър Славов на 22.10.2018 г.

 

Общите условия са съобразени с действащото към момента на утвърждаване законодателство, както и с общоевропейската и национална правна рамка в сферата на защитата на личните данни.

 

Дата на публикуване: 06.12.2018 г.

Дата на последна актуализация: 22.01.2022 г.

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ

ПОЛУЧАВАТЕ ОБРАТНО ДО 50% ОТ СУМАТА НА ВАШАТА ПОКУПКА КАТО ВАУЧЕРИ ЗА СЛЕДВАЩИ ПОКУПКИ“

 

 1. I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Настоящите Общи условия (ОУ) уреждат отношенията между “СКАЙШОП БЪЛГАРИЯ” ЕООД (Търговеца), от една страна, и Участниците в Промоционална кампания “ПОЛУЧАВАТЕ ОБРАТНО ДО 50% ОТ СУМАТА НА ВАШАТА ПОКУПКА КАТО ВАУЧЕРИ ЗА СЛЕДВАЩИ ПОКУПКИ“, от друга страна, както и условията за участие, срока и конкретния обхват на Кампанията.
 2. Организатор на Кампанията е „СКАЙШОП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, вписано в Търговски регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 203000534, със седалище и адрес на управление: гр. София 1715, бул. "Околовръстен път" № 251, бл. Ринг Тауър, ет. 6.
 3. В Кампанията могат да участват всички клиенти на Търговеца, изпълнили посочените по-долу критерии (Участници в Кампанията).
 4. Предмет на Кампанията е възможността на Участник, при закупуване на продукти от Търговеца, да получи парична отстъпка, която може да бъде използвана при следващи покупки, отговарящи на посочените по-долу критерии за минимална стойност.

 

 1. УСЛОВИЯ НА КАМПАНИЯТА 1. Кампанията се провежда в периода от 00:00 часа на 01.02.2023 г. до 23:59 часа на 28.02.2023 г.
 2. Участник в Кампанията може да бъде всяко лице, закупило в посочения период продукти от Търговеца чрез някой от следните търговски канали: 
  1. чрез поръчка на интернет страниците www.telestar.bg; www.tvboutique.bg или www.helixoriginal.bg;
  2. чрез кол център - при поръчка на телефони 02 9 15 25 и 02 437 22 77;
  3. директно в търговските обекти на Търговеца на територията на Р България*.
 1. Условията важат за неограничен брой покупки в посочения период, както и за всички продукти, предлагани в каталога на Търговеца, без ограничения.
 2. Паричната отстъпка се предоставя под формата ваучери, всеки с номинал от 10 (десет) лв. 
 3. Броят на ваучерите, съответно размерът на предоставяната отстъпка за следващи покупки, се определя според стойността на направената от Участника покупка, като се изчислява 50 % от стойността ѝ и се закръгля към по-близката стойност (по-ниска или по-висока), кратна на 10, или както следва в изброените илюстративни примери:
 4. при покупка на стойност 48 лв. Участникът получава два ваучера, всеки с номинал 10 лв., или общо 20 лв.;
 5. при покупка на стойност 50 лв. Участникът получава три ваучера, всеки с номинал 10 лв. или общо 30 лв., и т.н.
 6. Ваучерите се предоставят на Участника на хартиен носител - заедно с издадената фактура за закупения/те продукт/и. Участникът следва да съхранява получените фактура и ваучер.
 7. Участникът може да използва своя ваучер при следваща покупка на стойност от минимум от 100 (сто) лв., като в тази сума не се включва стойността на доставката, или както следва в изброените илюстративни примери:
 8. един ваучер може да се използва при покупка на стойност от 100, 00 лв. до 199, 99 лв.
 9. два ваучера могат да се използват едновременно при покупка на стойност от 200, 00 лв. до 299, 99 лв.
 10. три ваучера могат да се използват едновременно при покупка на стойност от 300, 00 лв. до 399, 99 лв. и т.н.
 11. Ваучерите са валидни за срок от 6 (месеца), считано от датата на издаване на фактурата, с която същите са получени.
 12. Ваучерите могат да бъдат използвани при поръчка, направена чрез някой от следните търговски канали: 
 13. чрез поръчка на интернет страниците telestar.bg; www.tvboutique.bg или www.helixoriginal.bg
 14. чрез кол център - при поръчка на телефони 02 9 15 25 и 02 437 22 77;
 15. директно в търговските обекти на Търговеца на територията на Р България*.
 16. Ваучерите важат за покупка на всички продукти, предлагани в каталога на Търговеца, без ограничения.
 17. Ваучерите могат да се комбинират с други промоции, отстъпки, намаления, промоционални кампании, специални ценови и продуктови оферти.
 18. Ваучерите не представляват самостоятелно платежно средство. Сумите на ваучерите не подлежат на възстановяване и могат да се използват само като отстъпка при следваща покупка.
 19. При дистанционна покупка, извършвана чрез посочените по-горе интернет страници, Участникът отбелязва код, вписан във ваучерите на хартиен носител, които е получил с покупката си, в поле “Забележки” преди завършване на покупката си. По този начин отстъпката се добавя и изчислява към крайната стойност на неговата покупка.
 20. При покупка в търговски обект или чрез кол център, Участникът предоставя код на ваучер и/или своя потребителски идентификационен номер, вписан в издадената фактура за предходната си покупка. По този начин отстъпката се добавя и изчислява към крайната стойност на неговата покупка.
 21. При покупка на продукти, комбинирана с използване на издаден в Кампанията ваучер, се прилагат стандартните Общи условия за покупко-продажба нa Търговеца, като Участниците имат всички права и задължения по смисъла на Закона за защита на потребителите и Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки.
 22. При упражняване на правото на отказ съгласно чл. 54 ЗЗП или при рекламация, Участникът е задължен да върне и предоставените ваучери, като същите стават невалидни. 
 23.  

 

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 1. Търговецът си запазва правото да променя условията на Кампанията в случай на основателна причина за това, включително при:
 2. промяна в законовите разпоредби, определящи условията, правилата и организацията на Кампанията, засягащи взаимните права и задължения на Търговеца и Участниците;
 3. промяна в начина на провеждане на Кампанията с оглед на технически или технологични причини;
 4. промяна на законовите разпоредби, регламентиращи дейността на Търговеца или промяна в тълкуването на разпоредбите в резултат на съдебни решения и актове от страна на компетентните органи.
 5. Търговецът е длъжен да обяви промените в своите интернет страници, както и в търговските си обекти. Действието на промените е в сила от момента на обявяването им, освен ако изрично не е посочен друг срок.
 6. Всеки спор между Търговеца и Участниците ще бъден решаван чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение, спорът ще бъде отнесен към компетентния съд в Р България.

 

* Физически търговски обекти на “Скайшоп България” ЕООД

1

София, бул. “Христо Ботев” № 21

магазин Telestar

2

София, бул. “Васил Левски” № 67

магазин TV Boutique

3

София, Сердика Център, Ниво -1

магазин TV Boutique

4

София, The Mall, Ниво -2 

магазин TV Boutique

5

Пловдив, ул. “Христо Г. Данов” № 19

магазин TV Boutique

6

Варна, бул. “Цар Освободител” № 39

магазин TV Boutique

7

Бургас, пл. “Св.св. Кирил и Методий” № 9

магазин Telestar