Общи и гаранционни условия

НА СКАЙШОП БЪЛГАРИЯ ЕООД

КЪМ ДОГОВОРИ ЗА ДИСТАНЦИОННА ПРОДАЖБА НА СТОКИ

ЧРЕЗ www.tvboutique.bg

 

Настоящите Общи условия (ОУ) са задължителни за всички потребители и се прилагат за всички договори при дистанционна продажба на стоки и/или продажба чрез други средства за комуникация от разстояние (телефон) между „СКАЙШОП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД (СКАЙШОП) и неговите потребители. Като потребител Вие се съгласявате с Общите условия и се задължавате да ги спазвате по един от следните начини:

а) чрез поставяне на изрична отметка за съгласие преди завършване на покупката в електронния магазин; или

б) чрез полагане на подпис върху талона за доставка на закупените стоки.

Съгласно Закона за защита на потребителите (ЗЗП) "потребител" е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност. Ако едно лице не отговаря на понятието за потребител съгласно закона, то няма да се ползва със защитата по ЗЗП. За него ще важат обичайните условия за съответния вид търговски сделки по смисъла на Търговския закон на Р България.

 

ПОНЯТИЯ

 

 1. "Договор за продажба" е договор, по силата на който търговецът прехвърля или се задължава да прехвърли собствеността на стоки на потребителя, а потребителят заплаща или се задължава да заплати цената за тях, включително договорите, имащи за предмет едновременно стоки и услуги.
 2. "Договор за услуга" е договор, различен от договор за продажба, по силата на който търговецът предоставя или се задължава да предостави услуга на потребителя, а потребителят заплаща или се задължава да заплати цената за нея.
 3. "Допълнителен договор" е договор, по силата на който потребителят придобива стоки или услуги във връзка с договор от разстояние или с договор извън търговския обект, като тези стоки и услуги се предоставят от търговеца или от трето лице въз основа на договореност между третото лице и търговеца.
 4. "Потребител" е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска дейност, стопанска дейност занаят или професия.
 5. "Продажна цена" е крайната цена за бройка или за определено количество стока или за услуга, включваща данък върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси.
 6. "Платежно средство" е персонализирано устройство и/или комплект от процедури, договорени между ползвателя на платежни услуги и доставчика на платежни услуги и използвани от ползвателя на платежни услуги с оглед извършването на нареждане за плащане.
 7. “Потребителска стока” е всяка движима материална вещ, с изключение на вещите втора употреба - обект на публична продан, когато потребителят е имал възможност да участва в продажбата.
 8. “Поправка или ремонт на потребителска стока” е привеждането и в съответствие с договора за продажбата ѝ, когато има несъответствие между тях.
 9. “Продавач” е всяко физическо или юридическо лице, което в рамките на своята професионална или търговска дейност и въз основа на договор за продажба продава потребителски стоки.
 10. "Средство за комуникация от разстояние" е всяко средство, което без едновременното физическо присъствие на търговеца и потребителя може да бъде използвано за сключване на договор между страните, като адресирани и неадресирани печатни материали, стандартно писмо, реклама в пресата с купон за поръчка, каталог, телефон (със или без участието на човек), радио, телевизия, видеотелефон, видеотекст, sms съобщение, компютър, електронна поща, интернет, факс, поръчка по пощата.
 11. "Стока" е движима материална вещ, с изключение на вещите, продавани при принудително изпълнение или чрез други мерки от оправомощени от закона органи, както и вещи, изоставени или отнети в полза на държавата, обявени за продажба от държавни органи.
 12. ”Търговец" е всяко физическо или юридическо лице, което продава или предлага за продажба стоки, предоставя услуги или сключва договор с потребител като част от своята търговска или професионална дейност в публичния или в частния сектор, както и всяко лице, което действа от негово име и за негова сметка.
 13. "Услуга" е всяка материална или интелектуална дейност, която се извършва по независим начин, предназначена е за друго лице и не е с основен предмет прехвърляне владение на вещ.

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

1.1 Вие заявявате желанието си да закупите стока като направите поръчка по електронен път или по телефона, която се регистрира от служител на СКАЙШОП. По силата на сключения договор за покупко-продажба СКАЙШОП прехвърля или се задължава да Ви прехвърли собствеността на стоките, а Вие заплащате или се задължавате да заплатите цената за тях, съгласно условията и цените, определени на уеб сайта и съгласно настоящите Общи условия.

1.2 Цените са обявени в уеб сайта на СКАЙШОП. При използване на средство за комуникация от разстояние, различно от Интернет, цените на стоките Ви се съобщават изрично.

1.3 Цената на доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките, като ние Ви уведомяваме за това. Вие сами избирате начина на плащане - според предлаганите от СКАЙШОП възможности за това.

2. Всички изявления по повод сключването и изпълнението на договора могат да бъдат извършвани и по електронен път. Спазването на писмената форма ще бъде валидно и в случаите, при които изявления са направени и в електронна форма.

3.1 Договорът се счита за сключен от момента на извършване на поръчка през Сайта.

3.2 При сключване на договор от разстояние по телефона, договорът влиза в сила и Вие се обвързвате от предложението от деня, в който СКАЙШОП получи съгласието Ви в писмена форма, включително по електронен път.

3.3 За сключването на договора СКАЙШОП изрично Ви уведомява по подходящ начин, включително по електронен път.

 

II. ДОСТАВКА

 

4.1 СКАЙШОП Ви доставя стоката чрез куриерски услуги в определения при сключването на договора срок, но не по-късно от 30 дни. Стоките се доставят на посочения от Вас адрес и СКАЙШОП не носи отговорност, ако посочените данни са неверни.

4.2 Собствеността на стоките се прехвърля от СКАЙШОП с предаването им на Вас, след извършване на плащането от Ваша страна. СКАЙШОП има право да приема авансово плащане за закупените стоки и тяхната доставка.

4.3 Рискът от загуба или повреда преминава върху Вас в момента, в който Вие или посочено от Вас лице, различно от превозвача, приеме стоките.

4.4 Ваше задължение е да прегледате стоката в момента на доставката и ако не отговаря на изискванията да уведомите СКАЙШОП незабавно.

 

III. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА

 

5.1 Можете да се откажете от договора без да посочвате причина, без да дължите неустойка или обезщетение, и без да заплащате каквито и да било разходи, с изключение на разходите по обратно изпращане или предаване на стоките, в 14-дневен срок от датата на приемане на стоките от Вас или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, както и в останалите приложими случаи по чл.50 от ЗЗП.

5.2 При решение за отказ трябва да информирате СКАЙШОП за отказа си преди изтичане на 14-дневния срок. Упражняването на правото на отказ прекратява задълженията на страните да изпълнят договора.

5.3 За да се откажете от договора, Вие трябва:

а) да изпратите на СКАЙШОП попълнен формуляр за отказ (който Ви е предоставен при доставката на продукта);

или

б) да уведомите СКАЙШОП по телефон, обикновена или електронна поща.

5.4 При отказ СКАЙШОП Ви възстановява всички суми, включително разходите за първоначална доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението за отказ.

5.5 СКАЙШОП Ви възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано при първоначалната трансакция, освен ако изразите изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие, че това не е свързано с разходи за Вас.

5.6 СКАЙШОП не Ви възстановява допълнителните разходи за доставка на стоките, когато изрично сте избрали начин на доставка, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от СКАЙШОП.

5.7 СКАЙШОП може да задържи плащането на сумите, докато не получи стоките или докато не представите доказателство, че сте изпратили стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете събития се е случило по-рано.

6.1 При отказ от договора трябва да изпратите стоките на СКАЙШОП без забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която сте съобщили за отказа си. Крайният срок се счита за спазен, ако изпратите стоките обратно преди изтичането на 14-дневния срок.

6.2 Стоките трябва да бъдат придружени от оригинал или копие от касова бележка или фактура, издадени при закупуване на продукта.

6.3 Разходите за връщане се заплащат от Вас.

6.4 Вие се задължавате да полагате грижата на добрия стопанин, докато съхранявате получените стоки, като се грижите за тяхното качество и безопасност до връщането им.

6.5 Вие носите отговорност за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране. Ако връщате стоки, които са увредени или използвани по начин, който значително намалява стойността им, СКАЙШОП си запазва правото да намали сумата за възстановяване. Напълно негодни за употреба стоки не се приемат.

6.6 След обратно получаване на стоките СКАЙШОП извършва преглед на състоянието им в разумен срок и Ви уведомява, както следва:

а) за пълно възстановяване на заплатените суми - когато стоките са в отлично състояние;

б) за пропорционално възстановяване на заплатените суми - когато стоките са с намалена стойност поради повреда, нарушаване на опаковката или друго несъответствие с първоначалния им вид.

6.7 Правото на отказ не се прилага за стоки, които:

а) поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

б) са доставени запечатани и са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето.

6.8 Не можете да върнете или замените следните стоки:

а) продукти, които се поставят в ушния канал и са били разпечатани;

б) електроуреди от тип епилатори, самобръсначки и продукти, свързани с лична хигиена или защита на здравето;

в) козметични продукти и запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им;

г) уреди и продукти за почистване, които имат следи от употреба;

д) непочистени стоки и такива без оригинална опаковка или с липсващи части от нея;

е) стоки в лош вид и видими следи от употреба.

7. При желание за отказ на основания, различни от описаните по-горе, можете да подадете писмена молба на [email protected] , като посочите причините за това.

 

IV. НЕСЪОТВЕТСТВИЕ. РЕКЛАМАЦИЯ

 

8.1 СКАЙШОП отговаря за всяко несъответствие на стоката, което съществува в момента на доставяне на стоката и което се появи в рамките на две години, считано от този момент.

8.2 Всяко несъответствие, което се появи до една година след доставянето на стоките, се счита, че е съществувало при доставянето им, освен ако не се докаже противното, или ако тази презумпция е несъвместима с естеството на стоките или с естеството на несъответствието.

9.1 За да съответстват на договора за продажба, потребителските стоки трябва да отговарят на следните индивидуални изисквания съгласно чл. 10 от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки (ЗПЦСЦУПС):

а) да съответстват на описанието, вида, количеството и качеството и да притежават функционалност, съвместимост, оперативна съвместимост и други характеристики, предвидени в договора;

б) да са годни за конкретната цел, за която потребителят е уведомил продавача най-късно в момента на сключване на договора за продажба и по отношение на която търговецът се е съгласил;

в) да се доставят с всички принадлежности и всички указания, включително указанията за инсталиране и монтаж, предвидени в договора за продажба, и

г) да се актуализират съгласно предвиденото в договора за продажба.

9.2 Потребителските стоки трябва да отговарят и на следните обективни изисквания за съответствие съгласно чл. 11 от ЗПЦСЦУПС:

а) да са годни за целите, за които обичайно се използват стоки от същия вид, като се вземат предвид, когато е приложимо, действащите разпоредби на правото на Европейския съюз и на националното право, както и на съществуващите технически стандарти, или при липсата на такива стандарти - на приложимите за съответния сектор правила за добри практики;

б) да притежават качествата на мострата или модела, която продавачът е предоставил на разположение на потребителя преди сключването на договора, и да отговарят на описанието на тази мостра или модел, когато е приложимо;

в) да са доставени със съответните принадлежности, включително опаковката и указанията за инсталиране или други указания, които потребителят може разумно да очаква да получи, когато е приложимо, и

г) да са в количество и да притежават качествата и другите характеристики, включително по отношение на трайност, функционалност, съвместимост и безопасност, които са обичайни за стоки от същия вид и които потребителят може разумно да очаква предвид естеството на стоките и като се вземат предвид всички публични изявления, направени от продавача или от други лица на предходен етап от веригата от сделки или направени от името на продавача или от името на тези лица, включително производителя, съдържащи се например в рекламата или в етикета.

10. При несъответствие на стоките потребителят има правни средства за защита срещу продавача, които не са свързани с разходи за него, и търговската гаранция не засяга тези средства за защита на потребителя. Когато стоките не отговарят на индивидуалните, обективните и на изискванията за монтиране или инсталиране на стоките, средствата за защита на потребителите съгласно чл. 33, чл. 34, чл. 35, чл. 36 и чл. 37 от ЗПЦСЦУПС са следните:

Чл. 33. (1) Когато стоките не отговарят на индивидуалните изисквания за съответствие с договора, на обективните изисквания за съответствие и на изискванията за монтиране или инсталиране на стоките, потребителят има право:

 1. да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие;
 2. да получи пропорционално намаляване на цената;
 3. да развали договора.

(2) В случаите по ал. 1, т. 1 потребителят може да избере между ремонт или замяна на стоката, освен ако това се окаже невъзможно или би довело до непропорционално големи разходи за продавача, като се вземат предвид всички обстоятелства към конкретния случай, включително:

 1. стойността, която би имала стоката, ако нямаше липса на съответствие;
 2. значимостта на несъответствието, и
 3. възможността да бъде предоставено другото средство за защита на потребителя без значително неудобство за потребителя.

(3) Продавачът може да откаже да приведе стоката в съответствие, ако ремонтът и замяната са невъзможни или ако биха довели до непропорционално големи разходи за него, като се вземат предвид всички обстоятелства, включително тези по ал. 2, т. 1 и 2.

(4) Потребителят има право на пропорционално намаляване на цената или да развали договора за продажба в следните случаи:

 1. продавачът не е извършил ремонт или замяна на стоката съгласно чл. 34, ал. 1 и 2 или, когато е приложимо, не е извършил ремонт или замяна съгласно чл. 34, ал. 3 и ал. 4 или продавачът е отказал да приведе стоката в съответствие съгласно ал. 3;
 2. появи се несъответствие въпреки предприетите от продавача действия за привеждане на стоката в съответствие; при несъответствие на стоки с дълготрайна употреба и на стоки, съдържащи цифрови елементи, продавачът има право да направи втори опит за привеждане на стоката в съответствие в рамките на срока на гаранцията по чл. 31;
 3. несъответствието е толкова сериозно, че оправдава незабавно намаляване на цената или разваляне на договора за продажба, или
 4. продавачът е заявил или от обстоятелствата е ясно, че продавачът няма да приведе стоката в съответствие в разумен срок или без значително неудобство за потребителя.

(5) Потребителят няма право да развали договора, ако несъответствието е незначително. Тежестта на доказване за това дали несъответствието е незначително се носи от продавача.

(6) Потребителят има право да откаже плащането на оставаща част от цената или на част от цената, докато продавачът не изпълни своите задължения за привеждане на стоката в съответствие.

Чл. 34. (1) Ремонтът или замяната на стоките се извършва безплатно в рамките на разумен срок, считано от уведомяването на продавача от потребителя за несъответствието и без значително неудобство за потребителя, като се вземат предвид естеството на стоките и целта, за която са били необходими на потребителя.

(2) За стоки, различни от стоките, съдържащи цифрови елементи, ремонтът или замяната на стоките се извършва безплатно в рамките на един месец, считано от уведомяването на продавача от потребителя за несъответствието и без значително неудобство за потребителя, като се вземат предвид естеството на стоките и целта, за която са били необходими на потребителя.

(3) Когато несъответствието се отстранява чрез ремонт или замяна на стоките, потребителят предоставя стоките на разположение на продавача. При замяна на стоките продавачът взема заменените стоки обратно от потребителя за своя сметка.

(4) Когато извършването на ремонт изисква демонтирането на стоките, които са били инсталирани съобразно тяхното естество и цел, преди да се появи несъответствието, или когато тези стоки трябва да бъдат заменени, задължението на продавача да ремонтира или да замени стоките включва демонтирането на стоките, които не съответстват, и инсталирането на заместващите стоки или на ремонтираните стоки, или поемане на разходите за демонтиране и инсталиране на стоките.

(5) Потребителят не дължи заплащане за обичайната употреба на заменените стоки за времето преди тяхната замяна.

Чл. 35. Намаляването на цената е пропорционално на разликата между стойността на получените от потребителя стоки и стойността, която биха имали стоките, ако нямаше липса на съответствие.

Чл. 36. (1) Потребителят упражнява правото си да развали договора чрез заявление до продавача, с което го уведомява за решението си да развали договора за продажба.

(2) Когато несъответствието се отнася само за някои от стоките, доставени съгласно договора за продажба, и е налице основание за разваляне на договора съгласно чл. 33, потребителят има право да развали договора за продажба само по отношение на тези стоки, които не съответстват, както и по отношение на всички други стоки, които е придобил заедно със стоките, които не съответстват, ако не може разумно да се очаква, че потребителят ще се съгласи да запази само стоките, които съответстват.

(3) Когато потребителят развали договора за продажба изцяло или частично само по отношение на някои от доставените съгласно договора за продажба стоки, потребителят връща тези стоки на продавача без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е уведомил продавача за решението си да развали договора за продажба. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят е върнал или изпратил стоките обратно на продавача преди изтичането на 14-дневния срок. Всички разходи за връщане на стоките, в т.ч. експедиране на стоките, са за сметка на продавача.

(4) Продавачът възстановява на потребителя заплатената цена за стоките след тяхното получаване или при представяне на доказателство от потребителя за тяхното изпращане на продавача. Продавачът е длъжен да възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната транзакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за потребителя.

Чл. 37. (1) Потребителят може да упражни правата си по този раздел, както следва:

 1. за стоки, различни от стоки, съдържащи цифрови елементи, в срок до две години, считано от доставянето на стоката;
 2. за стоки, съдържащи цифрови елементи, когато договорът за продажба предвижда еднократно предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга, независимо от това дали несъответствието се дължи на физическите или цифровите елементи на стоката, в срок до две години, считано от доставянето на стоката и предоставянето на цифровото съдържание или цифровата услуга или в рамките на периода от време, посочен в чл. 31, ал. 1 и 2, без да се възпрепятства прилагането на чл. 28, ал. 3, т. 1;
 3. за стоки, съдържащи цифрови елементи, когато договорът за продажба предвижда непрекъснато предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга за определен период от време, независимо от това дали несъответствието се дължи на физическите или цифровите елементи на стоката, в срок до две години, считано от доставянето на стоката и от започването на непрекъснато предоставяне на цифровото съдържание или цифровата услуга;
 4. за стоки, съдържащи цифрови елементи, когато договорът за продажба предвижда непрекъснато предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга за период, по-дълъг от две години, и несъответствието се дължи на цифровите елементи на стоката, потребителят може да упражни правата си по този раздел в рамките на срока на действие на договора.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за извършване на ремонт или замяна на стоката.

(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с други срокове за предявяване на иск, различни от тези по ал. 1.

11.1 При рекламация е важно и необходимо:

а) да запазите оригиналната опаковка и пълна окомплектовка на получената стока;

б) всички придружаващи стоката листовки, книжа и документи трябва да са здрави, да не са надраскани или повредени;

в) стоката да бъде почистена и в добър търговски вид.

11.2 При рекламации стоките се изпращат до адрес: гр. София 1186, ул. “Патриарх Герман” № 140.

11.3 Рекламацията се подава устно или писмено. При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт.

11.4 При подаване на рекламация потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:

а) касова бележка, фактура или документ, удостоверяващ плащането;

б) протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на цифровото съдържание или цифровата услуга или на стоката, в т.ч. на стоката, съдържаща цифрови елементи;

в) други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

 

V. ГАРАНЦИЯ

 

12.1 Имате право на безплатно гаранционно обслужване в рамките на гаранционния срок, посочен в придружаваща стоките фактура, а ако такъв не е упоменат - съгласно срока на законовата гаранция.

12.2 При несъответствие на стоките потребителят има правни средства за защита срещу продавача съгласно Раздел IV по-горе, които не са свързани с разходи за него, и търговската гаранция не засяга тези средства за защита на потребителя. Независимо от търговската гаранция СКАЙШОП отговаря за липсата на съответствие съгласно гаранцията по Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки (ЗПЦСЦУПС).

12.3 При гаранционно и извънгаранционно обслужване стоките се изпращат до адрес: гр. София 1186, ул. “Патриарх Герман” № 140, чрез куриерската компания, доставила стоките, като разходите са за Ваша сметка.

12.4 Гаранцията не покрива повреди и гаранционно обслужване може да бъде отказано в следните случаи:

а) при повреди, причинени от неправилна експлоатация, неправилна инсталация и/или неправилно включване в електрическата мрежа;

б) при опити за отстраняване на дефекта от Вас и/или други неупълномощени лица;

в) при повреда след попадане на външно тяло (течности, прах в голяма степен) под въздействие на агресивна външна среда и/или липса елементарни грижи за продукта; повреда от природни бедствия (мълнии, наводнения, пожари и др.), инсекти, гризачи, домашни любимци;

г) при повреда от сътресения, удари, колебания в напрежението, механични или електрически претоварвания, вследствие на небрежно отношение, при транспортиране, при токов удар или неизправност в захранващата мрежа или други причини извън контрола на СКАЙШОП или форсмажорни обстоятелства.

 

VI. ЛИЧНИ ДАННИ

 

13. Можете подробно да се информирате за всички аспекти на обработване на лични данни, осъществявано от “СКАЙШОП БЪЛГАРИЯ” ЕООД в хода на търговската му дейност, като се запознаете с приетото Уведомление за поверителност и защита на личните данни, достъпно на уеб сайта.

 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

14.1 Настоящите Общи условия са приети и влизат в сила на 01.01.2022 г. Те могат да бъдат изменяни от СКАЙШОП едностранно и по всяко време. Изменените Общи условия се публикуват на уеб сайта в срок до седем дни от приемането им.

14.2 Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези Общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

14.3 За неуредените въпроси се прилага действащото законодателство на Р България.

14.4 Всеки спор между страните следва да се решава чрез преговори и с добрата воля на всяка една от тях.

14.5 При невъзможност за решаване на спорове, същите се решават пред компетентния за това български съд. При частноправен спор с международен елемент съдът, който е компетентен да разгледа спора, следва да бъде определен по правилата на международното частно право.

14.6 Приложимото по настоящите Общи условия право е това на Р България.

 

Версия: 1.3.

Дата на последна актуализация: 20.10.2023 г.

Информация съгласно Закон за електронната търговия

 и Закон за защита на потребителите

Търговец

„СКАЙШОП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

ЕИК

203000534

Адрес на управление

София, бул."Околовръстен път" №251, Ринг Тауър, ет.6

Управител

Александър Славов

Имейл адрес

[email protected]

Телефон за връзка

+359 2 437 38 93

Данни за надзорния орган

Наименование

Комисия за защита на потребителите

Адрес

гр. София, ул. "Врабча" № 1, ет. 3,4,5

Телефон

+359 2 933 05 65

Уебсайт

www.kzp.bg